herrilab700 eu

Udal Osoko Bilkurak, 2021eko uztailaren 28an burututako batzarraldian gizarte larrialdiko harrera zerbitzua arautzeko ordenantza hasieraz onartzea erabaki du.

Ondoren jendaurrean jartzen da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia azaltzen den hurrengo egunetik 30 lanegunetako epean, Udal Idazkaritzan bulego orduetan iritziak aurkeztu ahal izateko.

ORDENANTZA

Erreklamazioa aurkezteko epea: 2021/09/21

Udal Osoko Bilkurak, 2021eko uztailaren 28an burututako batzarraldian Azkoitiko txikizkako merkataritza eta ostalaritza sustatzeko merkataritza bonuen oinarri espezifiko erregulatzaileak hasieraz onartzea erabaki du.

Ondoren jendaurrean jartzen da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia azaltzen den hurrengo egunetik 30 lanegunetako epean, Udal Idazkaritzan bulego orduetan iritziak aurkeztu ahal izateko. Oinarriak (pdf)

Erreklamazioa aurkezteko epea: 2021/09/21

Aurretiazko kontsulta publikoa 2022ko ordenantza orokorra, zergen eta toki zuzenbide publikoko beste dirusarrera batzuen kudeaketa eta bilketa arautzen duena aldatzeko: Ekarpenak egiteko azken eguna: 2021eko abuztuaren 11, azken eguna barne. 

I.- AURREKARIAK

39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Prozedura Erkideari buruzkoak, bere VI. Tituluan arautzen ditu administrazio publikoen legegintza ekimena eta erregelamenduak egiteko ahala. 133. artikuluak ezartzen du legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta publiko bat bideratuko dela administrazio eskudunaren webgunearen bitartez, zeinean etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuen eta antolakunderik ordezkagarrienen iritzia jasoko de
Ogasun eta Funtzio Publikoaren Ministerioak bere iritzia agertu du artikulu hau aplikatzeari buruz zerga ordenantzak onartzeko prozeduran, eta adierazi du aurretiko kontsultaren izapidea kontua zerga ordenantza berri bat denean bideratu behar dela; berriz, aldez aurretik onartuta dagoen zerga ordenantza baten aldaketa denean izapide hori alde batera utz daiteke gaiaren erregulazio partzial bat delako.

Aurretiazko kontsulta publikoa Azkoitiko txikizkako merkataritza eta ostalaritza sustatzeko merkataritza bonuen oinarri espezifiko erregulatzaileak onartzeko:

Ekarpenak egiteko azken eguna: 2021/07/20

I.- AURREKARIAK

7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 25. artikuluak xedatzen du Udalerriak, bere interesak kudeatzeko eta bere eskumenen esparruan, auzo-erkidegoaren beharrak eta nahiak betetzen lagundu dezaketen jarduerak aurrera eraman ditzakeela, artikulu horrek zehaztutakoaren arabera.
2/2016 Legeak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoak, 17. Artikuluan zehazten ditu horien eskumenak eta horien artean dago 25. puntuan tokiko ekonomia eta gizarte-garapena bultzatzea. Baita ere, 34. puntuaren arabera tokiko erakundeek eskumena dute barne-merkataritza antolatzeko eta kudeatzeko eta eskumen honen barnean sartzen da txikizkako merkataritza eta merkataritzako ekipamendu handiak planifikatzea eta antolatzea.

Orrialdea 1/5

© 2019 Azkoitiko Udala. Lege oharra