Emandako diru-laguntzak
Subvenciones otorgadas

Administrazioa
Administración
Erregistro data
Fecha de registro
Deialdiaren izenburua eta lotura
Título y enlace de la convocatoria
Oinarri arautzaileak
Bases reguladoras
 Azkoitiko Udala 29/07/2019 Gobernuz Kanpoko Erakundeei jarraian aipatzen diren programak garatzeko dirulaguntzak emateko deialdia arautzea: — Garapen bidean dauden herrialdeetako bizilagunen baldintza sozial, ekonomiko eta kulturalak hobetzeko helburua duten programak. — Goian aipatutako herrialdeetako errealitatearekiko eta egoera hori sortzen duten arrazoiekiko azkoitiko herritarren interesa sortzera zuzendutako ekintzak egitea.
concesión de ayudas económicas a Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo de los programas que a continuación se señalan : — Programas destinados a la mejora de las condiciones sociales, económicas y culturales de la población en países en vías de desarrollo. — Actuaciones destinadas a promover el interés de la población de Azkoitia respecto a la realidad de estos países y las causas que originan dicha situación.
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 19/07/2019 Azkoitiko Udalaren eta Bizkargi musika eskolaren arteko hitzarmena
Convenio entre el Ayuntamiento de Azkoitia y la escuela de música Bizkargi
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 19/07/2019  Azkoitiko Udala eta Azpeitia CUP elkartearen arteko hitzarmena
Convenio entre el Ayuntamiento de Azkoitia y la asociación CUP Azpeitia
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 19/07/2019 Danborrada Batzordearen eta Azkoitiko Udalaren arteko hitzarmena
Convenio entre el Ayuntamiento de Azkoitia y la Comisión de Danborrada
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 19/07/2019 Oteiza pilota taldea eta Azkoitiko Udalaren arteko hitzarmena
Convenio entre el Ayuntamiento de Azkoitia y Oteiza pilota taldea
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 19/07/2019 Azkoitiko Udalaren eta Zubiaurre igeri elkartearen arteko hitzarmena
Convenio entre el Ayuntamiento de Azkoitia y la asociación de natación Zubiaurre
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 19/07/2019 Azkoitiko Udalaren eta Urrategiko Jai Batzordearen arteko hitzarmena
Convenio entre el Ayuntamiento de Azkoitia y la comisión de fiestas de Urrategi
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 19/07/2019 Azkoitiko Kultur Elkartearen eta Azkoitiko Udalaren arteko hitzarmena
Convenio entre el Ayuntamiento de Azkoitia y la Asociación Cultural de Azkoitia
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 19/07/2019 Azkoitiko Udalaren eta Iraurgi Abesbatzaren arteko hitzarmena
Convenio entre el Ayuntamiento de Azkoitia y Iraurgi abesbatza
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 19/07/2019 Azkoitiko Udala eta Floreaga Salestar Ikastetxearen arteko hitzarmena
Convenio entre el Ayuntamiento de Azkoitia y el Colegio Floreaga Salestar
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 19/07/2019 Azkoitiko Udala eta Xabier Munibe Ikastolaren arteko hitzarmena
Convenio entre el Ayuntamiento de Azkoitia y Xabier Munibe Ikastola
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 19/07/2019 Azkoitiko Udalaren eta Antonio Oteiza Fundazioaren arteko hitzarmena
Convenio entre el Ayuntamiento de Azkoitia y la Fundación Antonio Oteiza
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 19/07/2019 Azkoitiko Udala eta Matadero Asoziazio Kulturalaren arteko hitzarmena
Convenio entre el Ayuntamiento de Azkoitia y Matadero asoziazio kulturala
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 19/07/2019 Azkoitiko Udalaren eta Anaitasuna futbol taldearen arteko hitzarmena
Convenio entre el Ayuntamiento de Azkoitia y Anaitasuna futbol elkartea
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 19/07/2019 Azkoitiko udalaren eta euskalerriaren adiskideen elkartearen arteko hitzarmena
Convenio entre el Ayuntamiento de Azkoitia y la asociación de los amigos de Euskalerria
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 19/07/2019 Azkoitiko udalaren eta maratoi erdiko batzordearen arteko hitzarmena
Convenio entre el Ayuntamiento de Azkoitia y la comisión de la media maratón
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 19/07/2019 Azkoitiko Udalaren eta Azkoitiko Musika Bandaren arteko hitzarmena
Convenio entre el Ayuntamiento de Azkoitia y la Banda de musica de Azkoitia
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 19/07/2019 Azkoitiko Udalaren eta Alai Batzaren arteko hitzarmena
Convenio entre el Ayuntamiento de Azkoitia y Alai Batza
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 18/07/2019 Talde politikoen diru-izendapenak
Grupos politicos municipales
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 18/07/2019 Azkoitiko Udala eta Maxixatzen Euskaldunon Elkartearen arteko hitzarmena
Convenio para la normalización del euskera
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 18/07/2019 Azkoitiko Udala eta Urola Kostako Hedabideak, S.L. enpresaren arteko hitzarmena
Convenio para la normalización del euskera
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 18/07/2019 Azkoitiko Udala eta Urolaldeko Komunikabideak, S.L. enpresaren arteko hitzarmena
Convenio para fomentar el euskara "Erlo Telebista"
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 18/07/2019 Azkoitia BHIri Euskara sustapena
Fomento del euskera Urola Ikastola BHI
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 16/07/2019 Azkoitiko erakunde eta taldeei kultura, kirola eta aisialdi alorrean zenbait programa eta jarduera egiteko dirulaguntzak
Subvenciones a entidades y grupos sin ánimo de lucro para la realización de diversos programas y actividades relacionadas con el deporte, cultura y el tiempo libre en el municipio de Azkoitia.
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 15/07/2019 Azkoitiko udalerrian alokairu soziala susta tze ko lagun tzen emakida
Ayudas para promover el alquiler social en el municipio de Azkoitia
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 15/07/2019 Azkoitiko herrian per tso na gazteek etxe bizi tzak alo - ka tze ko diru-lagun tza deialdia 2019. urterako.
Convocatoria para 2019 de las ayudas para el alquiler de vivienda para jóvenes en el municipio de Azkoitia
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala 15/07/2019 Ingurumenarekin lotutako zenbait programa eta jarduera egiteko 
Realización de diversos programas y actividades relacionados con el medio ambiente
Ikusi / Ver
 Azkoitiko Udala  04/07/2019 Azkoitiko udalerrian euskara sustatzeko jarduerei dirulaguntzak 
Actividades de fomento del euskera en el municipio de Azkoitia
Ikusi / Ver
Azkoitiko Udala  04/07/2019 Azkoitiko enpresetan euskara planak sustatzeko diru laguntzak 
Subvenciones para la promoción de planes de euskera en empresas de Azkoitia
Ikusi / Ver